Het doel van onze school is ‘het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs’

OBS De Bolderik is een openbare basisschool in Heeswijk-Dinther. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen.

 

De school is in 1986 opgericht en kreeg de naam De Bolderik. De Bolderik is een akkerbloem die veel voorkwam in het gebied waar de school staat. De ‘Bol’ van Bolderik staat voor ons symbool voor de verbondenheid tussen ongeveer 130 kinderen verdeeld over 6 groepen, hun ouders en ons team bestaande uit 19 professionals, waarvan 5 vrijwilligers. Met elkaar in verbinding zijn om van én met elkaar te leren! 

 

Het doel van onze school is ‘het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs’. Het leerstofaanbod op onze school omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen dit aanbod leggen we onze eigen accenten op basis van onze missie, visie en uitgangspunten.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door in onze groep 1/2 een bewuste combinatie van bewegend leren, spelend leren, cognitief leren, ontdekkend leren en handelend leren te bieden.

Bewegend leren

Onze kinderen spelen iedere dag buiten, hebben tweemaal per week gymles, krijgen motorisch aanbod vanuit de methode ‘Schrijfatelier’ en oefenen iedere week op momenten de basisreflexen middels ‘Beweeg je wijs’.

Spelend leren
Per kernconcept richten we een uitdagende speelomgeving in, bestaande uit vaste speelhoeken met een wisselend aanbod per week of per thema.

Cognitief leren
Tijdens instructiekringen, tijdens het kernconceptaanbod en bij alle vakgebieden en speel/leermomenten hebben we duidelijk voor ogen welke doelen we willen behalen, per groep en per kind.

Ontdekkend leren
Het aanbod tijdens de kernconcepten maakt dat de kinderen veel ontdekkend kunnen leren over de wereld en verbanden leren leggen.

Handelend leren

Bij alle beschreven manieren van leren zetten we zoveel mogelijk handelend leren in. Zelf ervaren geeft betekenis aan het aanbod.

Bij al deze vijf manieren van leren is er aandacht voor binding, aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en aandacht voor groei in zelfstandigheid (Verbinding, Eigenheid, Doelbewust).

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door ons Beweeg Je Wijs-programma.

Om tot goed rekenen, lezen, schrijven, luisteren en concentreren te komen, moeten kinderen over veel vaardigheden beschikken. Vaardigheden die vooral geoefend worden door veel te bewegen en te spelen. In de huidige maatschappij zien we dat kinderen steeds minder bewegen, buiten spelen of sporten. Kinderen zijn vaak al op jonge leeftijd bekend met de digitale wereld en bewegen daardoor minder. Steeds meer kinderen ontwikkelen daardoor minder goed de vaardigheden die zo van belang zijn voor het schoolse leren. Daarom hebben wij er op De Bolderik voor gekozen om het programma van BEWEEG JE WIJS! in te zetten in de groepen 1 tot en met 4.


Een programma waarin plezier in spelen en bewust bewegen worden samengebracht.

De allerjongsten hebben meer kracht in hun nek, rug en benen. Het evenwicht wordt versterkt. Daardoor krijgen de kinderen meer rust in hun lijf en zijn ze in staat beter stil te zitten en kunnen ze zich beter concentreren. De oudere kinderen werken veel tweehandig en dat is een voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen.

 

Bewegen en leren gaan op De Bolderik hand in hand!

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door ons onderwijsaanbod van de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling vanuit de leerdoelen passend bij de tussentijdse leerlijnen (TULE) van SLO aan te bieden.

De kinderen krijgen instructie a.d.h.v. het 6 fasen model/ directe instructiemodel in meerdere instructiegroepen, evenals het ontvangen van gepaste instructie. De leraren zijn vakbekwame, hardwerkende, gemotiveerde mensen die het op het persoonlijke vlak goed met elkaar kunnen vinden en zorg voor elkaar hebben. Onze leraren zijn instructie- en organisatorisch vaardig. Het 6 fasen model/ het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. ’s Ochtends worden de instructies voor de basisdomeinen (taal, lezen, rekenen, schrijven) gegeven. ’s Middags wordt in de eigen groep of groepsoverstijgend gewerkt. Groepsoverstijgend wordt gewerkt aan o.a. de kernconcepten en creatieve vakken.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door het inzetten van dag-/weektaken.

De kinderen leren zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taakwerk. Ze leren vanaf groep 3 met behulp van een dag-/weektaak hun werk te plannen en er kritisch naar te kijken. Als de kinderen instructie en begeleiding van de leerkracht hebben gekregen, kunnen zij zelfstandig aan hun taak gaan werken. Dat is overigens per kind verschillend, afhankelijk van de instructiegroep waaraan het kind deelneemt. De weektaak kent verplichte en keuzeopdrachten. Bij meervoudige taken bepalen de leerlingen meestal zelf in welke volgorde ze de opdrachten maken. De hoeveelheid en de inhoud van het werk zijn afhankelijk van de mogelijkheden van het kind. De kinderen leren hierdoor plannen, keuzes maken en zelfstandig werken.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door het werken met de digitale methodiek Snappet in de groepen 4 t/m 8.

Snappet omvat meer dan dat kinderen alleen opgaven maken op een tablet. Kinderen kunnen naast het maken van de opgaven die bij de les horen, werken aan opgaven die volledig afgestemd zijn op hun individuele niveau, zogenaamde adaptieve opgaven. Ook tijdens de instructie door de leerkracht kunnen de kinderen de tablet gebruiken. Dit concept geeft de kinderen tijdens het werken directe feedback. De leerkracht kan het individuele kind en de groep in ‘real-time’ volgen. Hierdoor kan de leerkracht bij problemen direct ingrijpen en kinderen goed op weg helpen. Wij verwachten met dit concept de volgende doelen te bereiken:

  • Leerlingen zijn meer betrokken bij de les
  • Zowel de leerling als de leerkracht heeft een beter inzicht en overzicht in de leerlijnen met het te behalen resultaat
  • De leerkracht kan beter inspelen op de individuele hulpvragen; passender onderwijs
  • De resultaten zijn hoger

Naast Snappet leren de kinderen omgaan met social media. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het internet en social media door kinderen en personeel. Die afspraken liggen vast in het Schoolveiligheidsplan en is voor iedereen op school ter inzage aanwezig.

 

De balans tussen digitale en motorische vaardigheden wordt voortdurend afgestemd op elkaar om het geheugen zo maximaal mogelijk te trainen. Naast Snappet hebben we diverse materialen (om kinderen die daar behoefte aan hebben) van extra en/of andere leerstof te voorzien.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door als cultuurvoorloperschool verschillende kunstdisciplines de school in te brengen.

Ons doel daarbij is de kinderen breed te ontwikkelen op verschillende intelligenties (MI=meervoudige intelligenties). De culturele competenties dat de kinderen daarbij leren, is opbouwend in ontwikkeling van groep 1 tot en met groep 8: reflecterend, creërend en onderzoekend.  Dit in een zo rijk mogelijke effectieve leeromgeving.

 

Aansluitend werken wij met kernconcepten omdat uit onderzoek blijkt dat voor het leren van inzichten het volgende van belang is:

  • Kinderen leren niet alleen door (passief) te luisteren, maar gaan zelf actief op zoek naar kennis door gebruik van hoofd, hart en handen
  • Kinderen verschillen in de manier waarop zij bij voorkeur leren (meervoudige intelligentie)
  • Kinderen kunnen veel van elkaar leren
  • Kinderen leren het meest als ze betrokken zijn
  • Kinderen leren bij voorkeur in levensechte situaties (realistische opdrachten, excursies, echte voorwerpen etc.)

 

Bij het werken met kernconcepten is de leerstof voor wereldoriëntatie ondergebracht in zeven grote thema's: Binding, Macht en Regels, Evenwicht en Kringloop, Energie, Materie, Groei en Leven, Tijd en Ruimte.

 

Het is een vorm van projectonderwijs, waarbij steeds één kernconcept gedurende ongeveer vier weken in de gehele school centraal staat. De zeven kernconcepten komen jaarlijks terug, steeds staat er een andere kernvraag centraal en bekijken we het kernconcept vanuit verschillende invalshoeken (het kernconcept groei en leven zal er bijvoorbeeld in de herfst heel anders uitzien dan in de lente). Zo is het werken met kernconcepten een concentrisch geheel waarbij de kinderen kennis gaan stapelen. Kinderen verwerven kennis, inzichten en vaardigheden die in het kernconcept centraal staan. Tegelijkertijd worden de kerndoelen (de uiteindelijke leerdoelen zoals de overheid ze opgesteld heeft) bewaakt en de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd.

Tijdens het werken aan de kernconcepten krijgen de kinderen een verplicht aanbod en een keuzeaanbod. Het verplichte aanbod bestaat uit instructies, verwerkingsopdrachten en bijpassende excursies of activiteiten binnen/rondom de school. Bij het keuzeaanbod kunnen de leerlingen kiezen uit allerlei opdrachten, activiteiten en materialen in een uitdagende leeromgeving en verwerven ze zo de kennis en inzichten die in het kernconcept centraal staan. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de doelen van het betreffende kernconcept.

In schooljaar 2017-2018 is een co-creatie ontstaan tussen De Kunstbalie, Team Ubavka en De Bolderik waarbij opdrachten van ‘Bewustzijn à la carte’ samen met de 16 vondsten voor verwondering van het ‘Educatief repertoire’ tijdens de kernconcepten zijn ingezet. We creëren hiermee een leer- en leefomgeving, waar leerlingen zichzelf leren kennen, dat in kunnen zetten ten bate van zichzelf, de leerstof en hun sociale leeromgeving. Leerlingen maken optimaal gebruik van hun creatieve denkvermogen. Door de gezamenlijke voorbereiding van het team tijdens brainstormsessies kunnen leerlingen zich spiegelen aan de professionals.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door het spreken van de Engelse taal tijdens de gymles startend in schooljaar 2018-2019 naast de gebruikelijke Engelse lessen in de groepen 7 en 8.

Engels is een wereldtaal, waarvan de invloed op ons dagelijks leven duidelijk merkbaar is. Kinderen worden dagelijks via radio, televisie en internet met Engels taal geconfronteerd. Bewust geven we enkel in de bovenbouw lessen Engels. Op basis van onderzoek door CITO hebben we hiertoe besloten. Uit dit onderzoek blijkt dat het effect van informeel leren (buiten school: liedjes, film, t.v.) veel groter is dan het Engels leren op school. De opbrengst in de lagere groepen is laag in verhouding tot de tijdsinvestering en het effect is marginaal op het gebied van woordenschat, lees-, luister- en schrijfvaardigheden. Wij maken de keuze voor een goede investering in de basisvakken (taal/lezen, begrijpend lezen, rekenen) en zijn waakzaam t.o.v. de taakbelasting voor de kinderen in groep 1 t/m 6.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door onze leerlingenraad.

Op Prinsjesdag worden in totaal 6 leerlingen gekozen; 2 uit de groepen 6, 7 en 8. Zij denken mee over de gang van zaken op school. Alle zaken worden serieus behandeld. In schooljaar 2017-2018 heeft de leerlingenraad samen met een aantal kinderen uit alle jaargroepen een nieuw Bolderiklied gemaakt passend bij het Bolderik-DNA. De directeur van de school is de voorzitter van de leerlingenraad.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen.

Wij hanteren de methodiek Leefstijl ter bevordering van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze methodiek is voor het goed kunnen functioneren in onze maatschappij nu en in de toekomst, van groot belang dat kinderen kennisnemen van normen en waarden, hoe ze met elkaar om dienen te gaan, hoe ze het beste kunnen samenwerken. Daarbij zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens kunnen uiten, van je fouten leren en leren jezelf en anderen te respecteren, onmisbaar.

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed te kunnen monitoren gebruiken we het digitale instrument SCOL.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door onze weekopening.

Iedere maandagmorgen wordt gezamenlijk met kinderen, ouders en het team de week geopend in de centrale ruimte, bij het podium. Het schoollied wordt gezongen, de jarigen worden in het zonnetje gezet en de kinderen kunnen dingen vertellen of iets laten zien aan anderen. Deze korte opening duurt van 08.30 uur tot 08.50 uur. Ons doel is om op tijd te beginnen, daarom vragen we de kinderen en de ouders vooral op tijd aanwezig te zijn. De kinderen zitten per groep bij elkaar samen met de leerkracht.

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door te werken met MIND.

Een beleidsplan voor meer begaafde leerlingen. Dit beleidsplan komt voort uit het project Mind van het voormalige WSNS Veghel (WSNS = Weer Samen Naar School).

 

Dit is zichtbaar/ merkbaar door extra keuzevakken aan te bieden

De kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen extra vakken volgen na overleg met de ouders, leerkracht en de intern begeleider. Er zijn de volgende extra vakken: Frans, wiskunde, programmeren en schaken. De lessen worden onder schooltijd gegeven door een gastdocent en worden verwerkt in de weektaak of als huiswerk meegegeven. Met ingang van schooljaar 2017-2018 worden ook extra lessen grammatica ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs gegeven.

 

Zo geven wij de kinderen een stevige basis mee wanneer zij de stap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. We stimuleren veerkracht en zelfvertrouwen, zodat kinderen zelfstandig kunnen leren en handelen en in zichzelf en hun eigen competenties geloven. Op die manier kunnen zij in iedere omgeving de beste versie van zichzelf zijn. Nu en in de toekomst!

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren