OR/MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschools management. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van De Bolderik. De data van de vergaderingen staan in de kalender en de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn openbaar.

 

De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden.  De leden worden voor drie jaar gekozen. Dan vinden er verkiezingen plaats. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen.

De MR is namens het personeel en de ouders de gesprekspartner van het bevoegd gezag/ directeur van de school. Direct overleg met het bestuur vindt plaats via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar alle scholen van SAAM* middels een contactpersoon in vertegenwoordigd zijn.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Personeelsgeleding:     
Ric Hagenaars  
Peet Mangnus  
Loes Hoogaars  
   

Oudergeleding:

 
Liesbeth van Aspert (voorzitter)  
Drewes van der Laag  
Ula Kraus  
Wouter de Vries (zonder stemrecht dit schooljaar i.v.m. 'inwerkperiode')  

 

Alle documenten m.b.t. de medezeggenschapsraad zoals agenda's en notulen vindt u hier: Medezeggenschapsraad.

 

Ouderraad

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een ouderraad. De ouderraad organiseert activiteiten voor kinderen en heeft een belangrijk aandeel in de feesten en vieringen door het jaar heen.

 

OUDERRAAD

Marleen Ceelen (voorzitter)
Janneke van Schijndel (secretariaat)
Geri Scheepers (penningmeester)
Karin Weerdesteyn
Harm van den Hurk
Elke Romme
Nina van Schijndel
Contactpersoon vanuit het team: Linde Smits

 

Activiteiten vanuit de Ouderraad zijn:

  • Dag van de Leerkracht
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Fiets en Verkeer
  • Sportdag / Koningsspelen
  • Musical
  • Klus-tuin en moestuingroep
  • Versiergroep

De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld in de kalender.

 

Alle documenten m.b.t. de ouderraad zoals agenda's en notulen vindt u hier:

Ouderraad

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren